Category Archives: News

We Have Moved to a New Office!


2c3c

 

 

 

 

 

 

 

 

After months of searching for the perfect location, we are delighted to announce that we have finally found the perfect one. Our new office is located in the City Tower, Prague 4, the highest building in Czech Republic. We have designed our office to the needs of our team to create a professional yet friendly atmosphere.
Our new address is Hvězdova 1716/2b, 140 78, Prague 4. Our office landline number remains the same +420 234 760 543.

SYNECTA a.s. – poradenství a odborné konzultace v energetice

Zdroj: All for Power  1/2015

SYNECTA a.s., Praha mimo jiné představuje i mezinárodní poradenský tým v oblasti čistých energií tvořící jeden z článků mateřské společnosti SYNECTA a.s. Jedná se o stabilní mezinárodní společnost, jejíž historie započala již v roce 1907. SYNECTA nabízí komplexní přístup k řešení otázek spojených s vývojem, inženýringem, výstavbou tepelných elektráren a rekonstrukcí technologických zařízení. SYNECTA je konstrukčně-inženýrská firma, která si udržuje vedoucí pozici v odvětví energetického inženýrství, petrochemie a obnovitelných energií. V článku jsou uvedeny i čtyři konkrétní projekty v Uzbekistánu a přínosy, které díky řešení firmy SYNECTA získá.

PŘEHLED ČINNOSTÍ 

Svou činnost podřizuje požadavkům platných celoevropských i národních zákonů, norem a směrnic vycházejících z příslušné legislativy. Zároveň vychází z více než stoleté tradice firmy a jejích zkušeností získaných nejenom v oblasti zpracování metalurgických produktů, ale i z dlouholetého sledování a průzkumu energetického trhu, při současném využívání schopností, znalostí a zkušeností nejenom svých specialistů, ale i odborných projekčních, výrobních a dodavatelských firem, vědeckých institucí i orgánů státní správy různých zemí, s nimiž úzce spolupracuje při realizaci jednotlivých projektů. Specialisté firmy se orientují na celou řadu činností spojených s poskytováním služeb zaměřených na poskytování poradenství a odborných konzultací v následujících směrech:

Průzkum trhu a marketing

 • identifikování obchodních příležitostí a jejich vyhodnocení
 • průzkum trhu a jeho marketing v zájmu zákazníka
 • marketing energetických oblastí, snižování emisí
 • vyhodnocování energetických trhů
 • identifikace potenciálních projektů v oblasti výroby čisté energie, ekologického spalování komunálních odpadů, snižování emisí skleníkových plynů v souladu s mezinárodními standardy atd.

Projekční a technicko-výrobní činnost

 • příprava podkladů pro stavební řízení a rozhodování územních orgánů
 • vývoj, projekční činnost a realizace energetických projektů
 • výroba čisté energie se zaměřením na snižování emisí
 • výroba energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů
 • likvidace komunálních odpadů pomocí moderních technologií, spojených s kombinovanou výrobou tepla a energie
 • výstavba rozvodných zařízení
 • zavádění nejnovějších trendů a technologií do oblasti spotřeby energie, zavádění chytrých přístrojů a chytrých sítí (Smart metering, Smart Grids)
 • snižování emisí, mechanismus čistého rozvoje (CDM) v souladu s Kjótským protokolem

Pomoc při realizaci projektů

 • odborná pomoc a poradenství při realizaci projektů
 • inženýring, zprostředkování a realizace staveb (EPC)
 • zajišťování odborného dozoru při realizaci projektů

Materiálně technické zajištění, nákup a dodávky zařízení, logistika

 • kompletní inženýring zařízení pro realizované projekty
 • výběr hlavních dodavatelů strojů a zařízení
 • nákup vybraného zařízení od předních českých i světových výrobců a dodavatelů potřebného zařízení
 • zajištění dopravy nakupovaného zboží na místo realizace, ve spolupráci s předními transportními firmami (DHL, LKW Walter atd.)
 • zajištění dopravy a logistiky v rámci Euroasie

Ekonomika a finance

 • ekonomické a finanční hodnocení projektů
 • volba způsobů financování, nalezení finančních zdrojů
 • podrobná analýza projektů
 • stanovení vývoje cash-flow
 • stanovení míry návratnosti
 • stanovení optimálních nástrojů realizace a kontrolingu

Firemní poradenství

 • vytváření firemní strategie

Společnost SYNECTA při realizaci současných projektech spolupracuje s mnohými špičkovými organizacemi. V technické oblasti jde o General Electric Comp., Siemens AG, SNC – Lavalin Group Inc., Istroenergo Group a.s., Cameron Systems srl, ABB, Alstom, Liebherr – International AG, CMI Energy LLC, Torishima Pump Mfg Co Ltd, OMIC, Sigma Group a.s., MPOWER Engineering a.s., Tupalang Taškent, Teploenergomontage Kyjev a další. V oblasti logistiky: spolupracujeme s firmami jako například DHL, LKW Walter a Chandler. V ekonomické oblasti můžeme zmínit Commerzbank, Rigensis Bank a ČSOB.

schema

Oblast výroby energie, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a modernizace klasických energetických zdrojů

SYNECTA je jedním z předních dodavatelů v odvětví energetiky zajišťující trvale udržitelnou výrobu energie na základě vývoje, integrace a využívání efektivních technologických inovací. Společnost má osvědčené portfolio více než 2 GW a významnou měrou přispívá k zajištění dodávek elektrické energie, čistšímu životnímu prostředí a dlouhodobé udržitelnosti. V současné době patříme k dodavatelům vývojových a rekonstrukčních prací EPC pro elektrárny v Evropě a Asii. Vyhlídky energetického průmyslu  jsou značné a v souvislosti se změnami se nejvíce hovoří o obnovitelných zdrojích energie. Obnovitelné zdroje energie nám však spolu s modernizačními pracemi na existujících energetických zařízeních umožní vytvořit mnohem stabilnější platformy pro dlouhodobé, bezpečné a diverzifikované dodávky energie. Jako technický expert si společnost SYNECTA již vybudovala partnerství s kompetentními subjekty mezi technickými, komerčními, finančními a vládními institucemi a již prokázala spolehlivost, komplexnost ve zvolených přístupech a včasné provedení svěřených prací. Díky tomu mohla vzniknout díla, jejichž souhrnný instalovaný výkon činí 2,2 GW a představují snížení emisí o více než 1,6 miliony tun CO2 ročně.

graf verde-01 graf naranja-01

 

 

 

 

 

 

Celosvětové emise podle sektorů                              Globální podíl CDM projektů podle regionů

 

Obnovitelná energie – inženýrství

V oblasti výroby energií, včetně využívání zdrojů obnovitelných energií, se firma SYNECTA soustřeďuje na tři klíčové technologie, které, jak věříme, zajišťují nejlepší integraci a souhru technologických, ekologických a komerčních aspektů výroby čistší a bezpečnější energie – tepelné elektrárny, větrné zdroje a solární zařízení. Tepelné elektrárny Tepelné elektrárny jsou nejefektivnějším a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem výroby bezpečné elektrické energie ve velkém měřítku; snižují provozní náklady a mají pozitivní vliv na tvorbu cen elektřiny. SYNECTA spolupracuje a jako vedoucí síla se podílí na vývojových a rekonstrukčních pracích v řetězci elektráren v euroasijském regionu.

Tepelné elektrárny

Tepelné elektrárny jsou nejefektivnějším a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem výroby bezpečné elektrické energie ve velkém měřítku; snižují provozní náklady a mají pozitivní vliv na tvorbu cen elektřiny. SYNECTA spolupracuje a jako vedoucí síla se podílí na vývojových a rekonstrukčních pracích v řetězci elektráren v euroasijském regionu.

Vítr

Vítr je nákladově konkurenceschopným a nejvíce veřejně akceptovaným obnovitelným zdrojem čisté energie. SYNECTA má za cíl vyvíjet větrné zdroje v různých zemích, přičemž se zaměřuje na zavádění nových technologií, které umožňují výrobu většího množství elektřiny oproti již existujícím větrným farmám.

Solární energie

SYNECTA samozřejmě ve vybraných zemích realizuje instalace solárních zařízení, které umožňují diverzifikovat obnovitelné zdroje výroby elektřiny a dosáhnout vyšší spolehlivosti v dodávkách energie. Naše inženýrské, nákupní, a obchodní týmy úzce spolupracují na širším využití výroby solární energie.

ČINNOST FIRMY V OBLASTI PROJEKTŮ EPC A CDM

Implementace efektivní a moderní technologie nám umožňuje podílet se na vývoji projektů EPC – Engineering, Procurement, Construction (inženýrství, nákup, stavba). Významnou součást aktivit firmy tvoří projekty mechanismů čistého rozvoje (Clean Development Mechanism – CDM). Ve spolupráci s partnery pracujeme na instalaci turbín s kombinovaným cyklem, které podstatně zvyšují účinnost výroby energie a zároveň snižují znečištění a emise. SYNECTA ve spolupráci se společností SYNECTA Central Asia, nabízí komplexní služby v oblasti modernizace elektráren, od projektu a vývoje projektu až po servis, konstrukci a opravárenské práce. K dnešnímu dni zaujímá prvořadé místo v činnosti firmy realizace mezinárodních ekologických projektů v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM), který byl schválen článkem 12 Kjótského protokolu. Tento mechanismus umožňuje uskutečňovat projekty týkající se snížení objemu emisí skleníkových plynů v zemích, pro které nebyly stanoveny tyto objemy podle Kjótského protokolu v Rámcové smlouvě OSN o změnách klimatu, který byl přijat v prosinci roku 1997. Ve své podstatě se jedná o ekologickou úmluvu o předcházení katastrofických změn podnebí. Účastníci projektů mohou získávat prodejné certifikované kredity snižování emisí (CER). V rámci Kjótského protokolu odpovídá každému kreditu CER 1 tuna CO2 a může být započítán do plnění cílů Kjótského protokolu příslušnou zemí. Tento mechanismus podporuje snižování emisí, dává průmyslově rozvinutým zemím možnost snižování emisí skleníkových plynů.

SYNECTA zajišťuje pro projekty CDM následující rozsah služeb:

 • hodnocení a revize národních kritérií udržitelnosti pro mechanismus čistého rozvoje a posouzení, jestli projekt těmto kritériím vyhovuje
 • analýzy existujících schválených metodologií CDM a stanovení, jestli se jiné metodologie nehodí k projektu lépe
 • identifikace základního případu při stanovení redukce emisí skleníkových plynů
 • hodnocení potenciálního snížení emisí skleníkových plynů a rozsahu certifikovaného snížení CO2
 • hodnocení potenciálního příjmu z prodeje emisních kreditů

PORTFOLIO FIRMY V OBLASTI PROJEKTŮ CDM

Společnost SYNECTA má ve svém portfoliu čtyři projekty prováděné podle požadavků CDM.

Projekt generace čisté energie na Talimardžanské elektrárně (Uzbekistán)

Talimardžanský projekt zvažuje výstavbu dvou paroplynových zařízení s kombinovaným cyklem (CCGT) o celkovém výkonu 800 MW. Každou jednotku bude tvořit elektrárna vybavená plynovou turbínou s více hřídeli s kombinovaným cyklem, s jednou jednotkou na bázi plynové turbíny, jedním rekuperačním parním generátorem, jednou výrobní jednotkou na bázi s dvěma generátorovými transformátory. Ty budou doplněny příslušným vybavením a příslušenstvím. Jako palivo se bude používat zemní plyn z naleziště Shurtan. Provoz prvního energobloku by měl začít v průběhu roku 2015, provoz druhého bloku pak o rok později. Obě soustrojí mají celkový výkon do 800 MW. Očekává se, že prováděná realizace projektu značně sníží emise skleníkových plynů v průběhu následujících let, konkrétně o 8 361 518 tun CO2.

Kromě toho, projekt bude mít značný přínos na stabilní rozvoj, protože zajistí:

 • zvýšení efektivnosti výroby elektrické energie a snížení spotřeby paliva,
 • ekonomii zdrojů zemního plynu a jako výsledek podstatně stabilnější zásobování spotřebitelů elektroenergií,
 • snížení emisí do atmosféry, a také snížení objemu odpadních vod vypouštěných do Karšinského vodního kanálu,
 • vytvoření nových pracovních míst v Talimardžanské tepelné elektrárně.

Stavba elektrárny s kombinovaným cyklem v Navoji, tepelná elektrárna o výkonu 478 MW v Uzbekistan

Projekt předpokládá výstavbu elektrárny s kombinovaným cyklem pracující se zemním plynem o výkonu 478 MW. Plánovaná instalace zahrnuje plynovou turbínu, rekuperační parní generátor, přívod vody a odpadní systém, instalaci plynového kompresoru včetně napájení plynným palivem, řídicí systém a pomocné vybavení. Předpokládá se, že projekt podstatně sníží emise skleníkových plynů a během období deseti let ušetří ekvivalent 3 428 883 tun CO2. Projekt navíc představuje významný přínos k trvale udržitelnému rozvoji:

 • zvýšení efektivity výroby elektřiny se snížením spotřeby paliva na kilowatthodinu (od 310 g/kWh do 222 až 225 g/kWh)
 • úspora spotřeby zemního plynu a následné efektivnější zásobování spotřebitelů elektřinou
 • snížení emisí znečišťujících vzduch a redukce množství odpadní vody
 • vytvoření nových pracovních míst

Rozšíření Navojské tepelné elektrárny se stavbou druhého bloku s kombinovaným cyklem o výkonu 450 MW (Uzbekistán)

Projekt zvažuje výstavbu druhého bloku elektrárny s kombinovaným paroplynovým cyklem o výkonu 450 MW používajícím zemní plyn. Plánovaná instalace zahrnuje plynovou turbínu, rekuperační parní generátor, parní turbíny, vodní systém (napájecí systém a systém odvodu vody), plynový kompresor, řídící a kontrolní systémy a další pomocná zařízení. Sám projekt představuje zpracování architektonických a inženýrských dílčích projektů, výstavbu základů pro budovy a zařízení, montáž parogenerátoru, montáž parní a plynové turbíny, uvedení do provozu.

Prováděná realizace projektu značně sníží emise skleníkových plynů v průběhu následujícího desetiletí, konkrétně o 424 728 tun CO2. Kromě toho, projekt bude mít značný přínos na stabilní rozvoj, protože zajistí:

 • zvýšení efektivnosti výroby elektrické energie a snížení spotřeby paliva,
 • ekonomii zdrojů zemního plynu a jako výsledek podstatně stabilnější zásobování spotřebitelů elektroenergií,
 • snížení emisí do atmosféry,
 • a také snížení objemu odpadních vod vypouštěných do Karšinského vodního kanálu, vytvoření nových pracovních míst v tepelné elektrárně.

Výstavba elektrárny s kombinovaným cyklem o výkonu 370 MW v Taškentu (Taškentská tepelná elektrárna – Uzbekistán) 

TAŠKENT-01Rovněž i tento projekt týkající se výstavby paroplynové elektrárny o výkonu 370 MW je již ve stadiu realizace. Jako palivo bude sloužit zemní plyn. Toto zařízení zahrnuje stejně jako  v předchozích projektech plynovou turbínu, rekuperační parní generátor, parní turbínu, vodní systémy (napájecí systém a systém odpadní vody), systém spalování zemního plynu, plynový kompresor, řídící a kontrolní systémy a dalších pomocná zařízení. Sám projekt představuje zpracování architektonických a inženýrských dílčích projektů, výstavbu základů pro budovy a zařízení, montáž parogenerátoru, montáž parní a plynové turbíny, uvedení do provozu. Díky použití podstatně efektivnějších technologií a podstatně intenzivnější výrobě elektrické energie než je tomu v případě klasických uhelných elektráren, přinese realizovaný projekt podstatné snížení emise SO2 a NOx. Očekává se podstatné snížení emisí skleníkových plynů v průběhu následujícího desetiletí, konkrétně by se mělo jednat o 3 903 428 tun CO2. Kromě toho výstavba energobloku pro kombinovaný cyklus výroby elektrické energie přinese podporu ekonomickému rozvoji Taškentské oblasti, především z pohledu zvýšení příjmové stránky i zvýšení daní díky vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatelstvo. Takovým způsobem společnost SYNECTA realizuje své strategické cíle zaměřené na minimalizaci vlivu elektrárenských bloků na životní prostředí pomocí modernizace zdrojů energie zaváděním pokročilých moderních technologií.

RNDr. Bohuslav Zbořil,
SYNECTA, a.s., Praha

Overview of the 9th Annual «All for Power 2014» Conference 27–28 November 2014 Prague

Many leading Czech and foreign experts in the field of energy, gas and heat industries and industrial energy took part in the conference. SYNECTA’s technical specialists, engineers and company management also attended the conference.

Key directions of the conference:

 1. Energy development in the Czech Republic
 2. Foreign projects with participation of Czech investors and suppliers
 3. Innovation in heating systems, thermal power production and industrial energy
 4. Energy industry development in countries familiar with the Czech brand
 5. Modernisation and reconstruction of existing power sources in the Czech and Slovac Republic
 6. The impact of EU directives on district heating

Conference outcomes:

 • There are no ‘efficient’ alternative sources to nuclear power in the Czech and Slovak Republic due to their dependence on gas imports and exhaustible coal resources.
 • Export financing of Czech companies abroad is well developed, especially in countries where the brand ‘Made in Czechoslovakia’ is valued.
 • Waste incineration technologies that can simultaneously produce heat and electricity have high priority to address the problem of efficient waste utilisation.
 • It is important to establish a programme to control the amount of pollution produced by small energy producers (e.g. households that use coal for heating are responsible for a significant amount of pollution).

Download the full version here

konference text web-1

Energy Advisory

Now, to secure progress even further, and to serve the energy industry more efficiently,    SYNECTA a.s. has established energy advisory

SYNECTA electronic EN-1 copy

Presentation Brochure.pdf

The prospects for the energy industry are substantial and renewables are the most discussed of the changes.

However, renewables together with modernisation works on existing energy facilities will allow us to create much stronger platforms for long-term, secure and diversified energy supplies.

Although we have identified this substantial potential, we have already been contributing to energy generation efficiency for over 100 years.

As a technical expert, SYNECTA a.s. has already secured strong partnerships with technical, commercial, financing and governmental institutions, and has demonstrated credibility, robustness in selected approaches and timely execution of the assigned works.

This has resulted in establishment of 2.2 GW of installed capacity works and emissions reduction of more than  2 million tons of CO2 per year.

The Sixth International “Waste to Energy 2014” Conference

The Sixth International “Waste to Energy 2014” Conference was held from 24 – 25 March, in Prague at the Clarion Congress Hotel.

Various waste disposal approaches were suggested and discussed by government representatives and different companies at this conference. One group preferred the use of landfills, but most of the audience supported the implementation of the modern methods of incineration with the simultaneous production of electricity and heat.

Interesting reports were given during the discussion, e.g. professor Stehlík, the director of the Institute of Process and Environmental Engineering FSI VUT in Brno, expressed his preference for the construction of smaller incinerator plants with a capacity of 2, 000 tonnes of waste to meet the needs of this region.

At present, there are 3 million tonnes of waste in the Czech Republic. This number is expected to increase up to 5 million tonnes by 2020.
Moreover, the Czech Republic has delayed accepting EU directives in its legislation that is barrier for using EU financial resources.

Frequently mentioned solutions to incinerate waste in Austrian or German incinerator plants are not feasible due to high transportation expenses, and in addition, the produced raw material would remain in these countries for future recycling, without any effect on the Czech economy.

In the Czech Republic, in spite of partial waste incineration in three incinerator plants, such as ZEVO (Liberec, Praha-Malešice, Brno), or in the steel or cement plants, there is still a problem of waste disposal that must be decided. Part of it is returned to industry for recycling. But about 1.5 million tonnes of municipal waste is left that could be incinerated while producing electricity and heat that would save on fuel (gas and coal). Incineration is the cheaper way to produce energy compared to other types of renewables. Moreover, it is important to think about the impact on the environment.

To conclude, the following priority tasks in the development of the waste disposal field should be highlighted and, as a result of efficient energy production, the improvement in social welfare and protection of the environment:

– fulfil the EU directives concerning waste disposal, but the government does not have enough financial recourses for rapid development of this sector;

– as of today, the law on waste disposal is not accepted in the Czech Republic;

– decide with the EU about the extension of the allotted term of resolving waste disposal problem  from 2020 to 2025;

– implement a state energy policy for waste recycling as a source of heat and energy;

– involve private companies and their capital in this field.

SYNECTA a.s. comprehends the importance and necessity of resolving this problem, and is preparing a feasibility study of already applicable methods, and introducing new technology to implement more efficient methods of waste disposal and the reduction of emissions.

Rapidly emerging an international clean energy and renewables advisory, developer and turnkey expert

Source: Magazine Energetika from 3/2014

The Magazine hosted an interview with SYNECTA a.s., quickly emerging as an international clean energy and renewables developer and turnkey project expert with more than 2.2 GW of added installed capacity over the last six years. We asked key principals of the company about their business philosophy, their view of the energy industry, and their analysis of where the company stands amidst the fierce competition. We interviewed Mr Jozef Fortmeier (JF), Chairman of the Board, and Dr Mihails Kuznecovs (MK), Vice-Chairman of the Board.

SYNECTA a.s. key facts:

 • 2.2 GW of clean energy projects established
 • 2’202’698 tCO2e/year reduction
 • Largest projects scale to 478 MW
 • Experts in technical & economic feasibility recommendations, development, plant modernisation, EPC contracts, financing arrangements
 • Headquarters in Prague, Czech Republic
 • Based on the founding of the metallurgical material company in 1903
 • Main partners GE, Siemens, Kuehme, SNC Lavalin, Commerzbank, Rigensis Bank

Can you briefly introduce your company?

MK:We are an international clean energy developer and EPC contractor. Specifically, we offer our services in the three areas of technical & economic feasibility studies, development, and  construction works.  We  have  set  ourselves a clear commitment to contribute significantly to cleaner, more efficient and ecologically friendlier energy generation. Such commitment efforts have already resulted in establishment of 2.2 GW of installed capacity in various stages, and emissions reductions that are equivalent to 2,202,698 tons of CO2 each year. By doing so, we deliver solid commercial returns, yet create tangible social welfare.

JF:Our headquarters are based in the Czech Republic, in the centre of historical Europe, and yet serving as an emerging renewable technologies hub. The combination of new and old values inspires and allows us to concentrate on energy fundamentals research and the establishment of longterm investment opportunities. SYNECTA has been active in the energy market since its foundation in 2007, but has acquired more than 100 years of solid metallurgical material manufacturing expertise from its original parent company, founded in 1903.

Please describe the management, the organisational structure and business model of your company.

MKAt SYNECTA a.s., we have organised our business structure in a way that is transparent and efficient with regard to what we do. We have five departments directly reporting to the Management Board. Among these departments, Strategy & Development and Procurement & Engineering have the most importance. In general, each department and professional has direct contact with the others, which allows for prompt and effective communication between a readily available team of experts.

JF:Among the Board Members, we have in total 45 years of senior management, strategy advisory and engineering expertise. I, personally, have an expertise built on 29 years of dedication to the field of domestic and commercial renewables installations across Germany. Dr Kuznecovs joined the Board after working in global business development management in a Swiss-based firm, and in strategy development for a UK-based company. Mr Jurijs Kuznecovs (Board Member) joined SYNECTA a.s. after occupying finance director, CFO and board member positions in the Baltics and CIS. Our employees are well educated, and as a rule, they have university degrees in the field of their proficiency.

MK:We understand the  complexity and challenges of the energy and renewables industries. This is why our business model is longterm oriented, yet considers shortterm and midterm optimisations based on energy market conditions, related industries, general economic conditions and the overall public reliance of the whole energy industry. We collaborate with the best experts and teamwork is the ultimate prerequisite for the successful establishment of the complex energy  projects. This  is  the  reason we have established business cooperation with Commerzbank, the second largest German bank, which allows us to operate with more efficient financing terms, the benefits of which are passed on to the energy end user.

JF: At SYNECTA a.s., we are continuously thinking about the future and adapting our business strategy model to meet everhigher demands for cleaner and more efficient energy portfolios. This is why we closely cooperate with and always welcome business partners, whether they are well-known or emerging professionals. In our current projects, we work with such recognised names as General Electric, Siemens, Kuehme, SNC Lavalin and various internationally known distribution and freight companies.

Could you elaborate on the energy technologies targeted by Synecta and why.

MKAt SYNECTA a.s. we concentrate on the three key technologies, which we believe, offer the best integration and collaboration of the technological, environmental and commercial aspects of generating cleaner and secure energy: thermal power stations, wind resources and solar deployment.

JFWith regard to thermal power stations, these are the most efficient and economically effective ways to generate secure energy supplies on a larger scale, thereby reducing operating costs and positively impacting electricity pricing. At SYNECTA a.s., we have collaborated on and led the development and reconstruction works for a chain of power plants in the Eurasian region.

MK: As for renewables, the wind is the most cost-competitive and publicly recognised clean energy   renewable  energy  source.  As  my direct experience relates to this type of energy source, we  have set  targets  across  a  number  of countries to develop wind resources. Also we are on course to introduce solar energy installations as these will allow diversification of the energy generation sources and establishment of greater security in energy supplies.

There are widespread debates, both at public and governmental levels, that renewables technologies are not cost-effective and that these significantly increase the electricity prices to the public. Can you provide us your view on the impact of renewables on the energy market and electricity prices?

MK:For the past decade, the energy market has seen increased activity of the renewables introduction. To put this into context, if we refer to the latest OECD/IEA reports, the renewables generation has increased from 2’920 TWh in 2000 to the expected 5’668 TWh by 2015, constituting around 20%- 25% of global energy production (to compare, in Europe the renewables generation is expected to be around 10%-15% of total generation). Some governments have completely or partially slashed renewables incentives (e.g. Scandinavian countries, South Africa) or are still considering the implementation of such policies (e.g. Poland, Belgium) as these are seen to pass the significant cost share to the energy bill. However, we see that competent renewables professionals are able to enhance technologies to make them more competitive with ‘conventional’ energy sources.

The debate over renewables will reach another focal point at some point in the future, because its decisions have prolonged cost effects in the longer term and because the vast majority of countries face a lack of energy independence (Europe is a prime example).

I think that the mixed expectations over the commercial performance of the renewables technologies will contribute to negative arguments. By  commercial  performance,  I  refer to the dependency on the subsidies (i.e. FIT, Green certificates etc.) with exceptions, such as Chile, where the current electricity price is high enough on its own, and coupled with good wind resources, is enough to exploit such poten- tial without support mechanisms. But it leads to a positive side effect, on which I can see SYNECTA build and which allows us to work in two directions: modernisation of existing power plants in order to make the energy generation more efficient which is coupled with establishment of renewables portfolio; and simultaneously allowing significantly lower CO2 emissions. More concretely, we have recently expanded to Eurasia, with projects scaling to 2.2 GW of cleaner energy generation enabling emissions reductions that are equivalent to 2,202,698 tons of CO2 each year. At the same time, we always keep in mind that investments shall not only provide commercial returns, but also create tangible social benefits.

Thank you very much for your time and it was a pleasure talking to you. It would be interesting to see how your company is progressing. We wish you prospective business in the field of delivering more efficient and cleaner energy generation.

JF:Thank you.

MK:It was our pleasure talking to your magazine.